02-002-1191 มือถือ : 088-572-4182 atechservice1999@gmail.com

กำจัดแมลงสาบ


สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนเข้าทำบริการการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพการตกค้างในระยะยาวจะช่วยป้องกันแมลงสาบ  โดยทำบริการในบริเวณที่มีรอยแตกร้าว, ท่อระบายน้ำ, ใต้โต๊ะในห้องครัว, ชั้นวางของ,  ห้องเก็บของ, และพื้นที่อื่นๆ  ที่พบการระบาดของแมลงสาบ

การใช้เหยื่อกำจัดแมลงสาบชนิดเจลที่ไม่มีกลิ่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด โดยมีผลกระทบต่อแมลงสาบอย่างต่อเนื่อง (แมลงสาบที่มีชีวิตจะกินซากแมลงสาบที่ตายแล้ว)

การเพิ่มกับดักแมลงสาบในการควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจวัดระดับการแพร่ระบาดของแมลงสาบ ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่แมลงสาบสามารถเกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย 

  • สำรวจพื้นที่โดยละเอียดเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัย และ แหล่งหลบซ่อน
  • ฉีดพ่นสารเคมีรอบนอก เน้นจุดที่สำรวจและพบปัญหา
  • พื้นที่ภายในทำการหยอดเจลภายในร้านค้าและ วางกับดักบ้านแมลงสาบภายในโซนห้องครัวประจำชั้น
  • พ่นหมอกควันบริเวณท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร
  • ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ

การขอความร่วมมือในการป้องกัน

การทำความสะอาดที่ดี และการจัดการสุขาภิบาล จะช่วยลดปริมาณแมลงและสัตว์รบกวนในพื้นที่ของท่าน ขอความร่วมมือ ในการเข้าทำบริการ  เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบ จะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอยทุกมุม ที่เป็นแหล่งหลบซ่อนพักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณที่ปิดล็อค ที่ฉีดพ่น หรือ ทำบริการไม่ได้ จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบ ทำให้การควบคุมไม่ได้ผล