02-002-1191 มือถือ : 088-572-4182 atechservice1999@gmail.com

กำจัดหนู


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันและกำจัดหนู

หนู (RATS & RORENTS)

หนูเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างน่าประหลาดใจ กล่าวคือ มีความสามารถเรียนรู้ต่อภัยอันตรายต่างๆ ได้รวดเร็ว และปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายต่างๆ ได้ดี รวมถึงมีความสามารถในการแพร่ขยายประชากรได้จำนวนมาก และรวดเร็ววงจรชีวิตของหนูมีอายุเพียง 12 เดือน พ่อ-แม่ 1 คู่ สามารถให้ลูกได้ถึง 3-6 ครอก และในแต่ละครอกจะมีลูกหนูมากถึง 8-10 ตัว หากคิดคร่าวๆ พ่อ-แม่หนูคู่หนึ่งจะให้กำเนิดลูกหนูได้ประมาณ 800 ตัว ใน 1 ปี หรือเกือบ 1 ล้านตัวใน 2 ปี จากสถิติการกัดแทะและทำลาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้มากถึง 20 ตันต่อปี นอกจากนี้หนูยังเป็นพาหะนำมาซึ่งโรคร้ายแรง เช่น กาฬโรค และเป็นตัวการทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบจากเชื่อโรคในฉี่หนู

  • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
  • วางเหยื่อกำจัดหนู ซึ่งจะมีเหยื่อออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อออกฤทธิ์เร็ว
  • วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
  • การแทรคกิงโดยใช้ผงเคมี หรือ ชนิดเจล ตามบริเวณทางเข้า – ออกของหนู
  • การวางกับดักจะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์โดยใช้กับดักเป็น หรือ กับดักตาย
  •  ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและกำจัดหนูเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร,แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เป็นต้น

เคมีที่ใช้ : BROMADIOLONE,BRODIFACOUM,PENTROL GEL ZINC PHOSPHIDE

การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อวิธีการป้องกัน และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการป้องกัน และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป
– กำหนดจุดวางเหยือบริเวณรอบๆ ของสถานที่
– กำหนดจุดวางเหยือทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคาร
– กำหนดปริมาณเหยือให้เท่ากันในแต่ละจุด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบผล เหยื่อพิษสำเร็จรูป จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ

การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางกระดานกาว

– วางกระดานกาวตามจุดที่กำหนด บางสถานที่อาจวางกระดานกาวในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ ตามความเหมาะสมของสถานที่
– บริเวณกลางกระดานกาวจะมีอาหาร หรือเหยื่อล่อไว้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารทุกครั้งที่เข้าทำบริการ

การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนู

– ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น บริเวณปากรู หรือ ตามรอยทางเดินของหนู
– ในกรงจะมีเหยื่อ หรือ อาหารล่อไว้ทุกจุด
– เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนุติด